Welcome

The objective of this web site called ‘Veratarts’ or ‘Return to Armenia’ is to encourage ALL Armenians worldwide to participate directly and effectively for the social, economic and political development of Armenia and Artsakh.

This can be done by creating strong ties between Armenia and the Diaspora, by visiting Armenia, starting a business or technical cooperation there or by returning to Armenia for good.

Below are all ‘Veratarts’ TV weekly programs. Please review them and feel free to e-mail me with your comments and suggestions.

My e-mail is: info@returntoarmenia.com

Thanks,
Harout Bronozian
Glendale, California

In order to be able to attain those objectives, I established Veradardz Business Connections (VBC) organization in Armenia and Los Angeles that provides information about business opportunities in Armenia and encourages Armenia-Diaspora business development.  Please review our Facebook in Armenia at https://www.facebook.com/veradardz1 and feel free to contact us.

VBC-ին իր գործունեությունը սկսել է ծավալել 13.02.2014 թից ի վեր:
VBC–
ին նպատակ ունի  խրախուսել սփյուռքահայ պրոֆեսիոնալների վերադարձը Հայաստան, որպեսզի վերջիններս իրենց ներդրումն ունենան ցանկացած  բնագավառում՝ նպաստելով Հայաստանի զարգացմանը: Մեր գործունեությունը նաեւ ուղղված է ՀայաստանՍփյուռք գործարար կապերի զարգացման միջոցով նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը եւ երկրից արտագաղթի նվազեցմանը: Ինչպես նաեւ նորավարտ կադրերին հնարավորություն ենք ընձեռում ձեռք բերելու առաջին աշխատանքային փորձը:
ՖԲ՝ https://www.facebook.com/veradardz1

Հարցերի եւ առաջարկների համար գրել կամ զանգահարել՝
Մարի Հալաջյան
Veradardz Business Connections
Նախագծի համակարգող
Հեռ.՝ +374 55 040651
Էլ. փոստ՝ veradardz1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/veradardz1
Երեւան/Գյումրի, Հայաստան
Եւ կամ Հարութ Պրոնոզեանին
Tel. 818-248-3529
Glendale, California

e-mail: info@returntoarmenia.com

You can watch all ‘Veratarts’ TV programs on YouTube starting from the latest, by clicking on the banner below

«Արտագաղթը հայրենիքից 1915 թուի ցեղասպանութիւնից յետոյ, ամենամեծ ոչ-բնական աղէտն է…Նա մեր հողի կամաւոր զիջումն է Թուրքիայի» Սիլվա Կապուտիկեան:

«Դէպի Երկիր» Tebi Yergir.
‘Veradardz’ and where Armenians stand

To All Armenians, This is in regards to the excellent speech given by ARF Central Committee member attorney Vatche Thomassian during the ARF Day celebration that took place on January 11, 2015 at the Glendale High School Auditorium (see below).

http://asbarez.com/arm/212309/ ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական Կոմիտէի Պատգամը՝ ՀՅԴ Օրուան Առթիւ

I want to bring to your attention the following paragraphs regarding the importance of participating in Armenia’s life with the moto of «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir. See More…

Return to Armenia – Veradardz. What does it mean?

According to Dr. Prof. Armen Ayvazyan, one is an Armenian if he/she “Considers Armenia his/her ONLY homeland, within two dimensions of time and territory – in her historic and present boundaries.”

I consider Armenia as my ONLY homeland although I was not born in Armenia, lived in many countries and am today a US citizen. Therefore if I go to Armenia (12 times until now) for one day, one week, one month or 10 years, I am RETURNING to my homeland Armenia or VERDARDZ. See More…

VERJINÉ SVAZLIAN, ethnographer and folklorist, was born in 1934, in Alexandria (Egypt) in the family of the writer and public man, Karnik Svazlian, himself an eyewitness survivor of the Armenian Genocide. She had her elementary education at the local Poghossian Armenian National School, then her secondary education — at the Armenian Nuns’ Immaculate Conception School with a French language bias.
In 1947, she was repatriated with her parents to the Motherland, Armenia. Read More